ओशो शैलेन्द्र जी द्वारा सत्संग समारोह २७ अक्टूबर को