Bharatanatyam recital by Sapna Attavar @ Delhi Tamil Sangam on 11 Feb 2017