New management committee of Dwarka Kala Sangam


Col Aneja: President, Pratap Dhunta: General Secretary, Pramila Malik: Treasurer and Executive members: Karuna Srivastav, Asha Varshney, K Venkataraman and Shobha Bhatnagar.