A seminar on `Rashtriya Suraksha Hetu Shiksha’ by Bharatiya Shikshak Mandal