Maha Swami Aaradhanai at Sri Devi Kamakshi Mandir on 25th December