Get solution regarding Health-Wealth-Happiness…

Pandit Santosh Kumar Jha

Vedacharya (M.A.)
Phalit Jyotishshacharya (M.A.)
Shiska Shastri (B.Ed.)
Shiksha Acharya (M.Ed)
Vishishta Acharya (M.Phil.)

All degrees from Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, New Delhi – A deemed university under Ministry of HRD, Government of India. 

Services: Jyotish, Karmkand, Jap, Anushthan, Marriage, Grih pravesh, Kal Sarp yog, Rudrabhishek, Mahamritunjay Jap, Pitri dosh Shanti, Vastu Dosh Shanti, Janm Kundali – Nirman & Phaladesh
Genuine Stones & Ratna – Mala, Ratna, Anguthi etc.
Better Job, Business, Finance, Share etc.