Bharatanatyam dance performance by Sapna Attavar on Saturday, 20 Feb