NGO “Sahaj Sambhav” celebrating its 10th Anniversary