Pravasi Bharatiya Divas 2015 inaugrated at Gandhinagar, Gujrat

Photo: Joginder Dogra