SAINT THYAGARAJA ARADHANAI AT SRI RAM MANDIR ON 6TH JANUARY