Pradakshina – A Kathak performance by Madhura Phatak on 5th December